Daru’l Fünun Vakfı

Tüzüğümüz

Vakıf Tüzüğü

DARULFUNUN EĞİTİM ve DAYANIŞMA VAKFI

(Resmi Senedi)

VAKFIN ADI:

Madde 1-Vakfın adı DARULFÜNÜN EGİTİM ve DAYANIŞMA VAKFIDIR.Vakfın kuruluşunda yer alan 99 kişilik isim listesi vakıf senedinin sonundadır. İşbu resmi senette sadece  vakıf denilecektir.Vakfın kısaltılmış şekli “DEDAV”dır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın adresi Atikali Mah. Silistre Sokak,17 Bodrum Kat…Fatih/istanbul’dur

VAKFIN GAYESİ :

Madde 3- Mensubu olduğumuz yüce İslam’ı ve üyesi olduğumuz insanlığa karşı sorumluluklarımızı  doğru algılama,doğru anlama ve doğru anlatma gayesini kendisine rehber edinmiş vakıf kurucuları olarak  özü ile sözü ile   örnek ve üretken  bir neslin yeniden  inşası adına   Dini,Milli, ahlaki,edebi,insani,içtimai,tarihi, ilmi ve  kültürel  değerlere bağlı eğitim ve öğretim  hizmetlerine öncelik vermek ve bununla birlikte klasik cemiyet hayatımızda  alma yönünde gelişen  dayanışma ruhunun,yaşadığımız çağın şartları gereği  verme üretkenliğine dönüştürülmesini   sağlamak  ve bu realiteyi örnek projeler geliştirerek  yaygınlaştırmak.

     VAKFIN FAALİYETLERİ:

            Madde:4-  (a) Sarf,Nahiv ilimleri gibi  Arapça gramer eğitimi öncelikli  olmak üzere hafızlık,kıraat,usul ilmi,Tefsir,Hadis ve Fıkıh  alanlarında ilk okul  eğitimi  sonrası, her seviyedeki  genç neslin maddi ve manevi gelişimne öncülük etme faaliyeti dahil,

(b) Bir ulu nehir misali doğudan batıya akan şanlı Medeniyet kültürümüzün unutulmaz ve eskimez değerleri olan  el sanatları, hat,tezhip,ebru ve eski yazma  arşiv bilgilerini okuma ve sadeleştirme faaliyeti,.

(c) Çağın  uyuşturucu ve terör  gibi yok edici  tahribatlarına karşı,zengininden yoksuluna,yetiminden acizine  genç nesli  milli  tarih ve manevi kimlik  şuuru ile donanımlı hale gelmesini sağlamak maksadıyla  özgüven sahibi insan olarak toplumda şahsiyet kazanmalarına öncülük etme eğitimi,

(d) Genç nesillerin edebi ve ahlaki yüceliklerle mücehhez, milletine sevdalı,vatanına ve devletine saygılı ve geçmişiyle barışık örnek bir nesil  olarak toplum hayatına atılması için gerekli ortamları hazırlama faaliyeti,

(e) Vakıf bünyesinde yetişen genç nesillerin  güzel konuşma becerisine sahip olması adına güzel ses talimi,redaksiyon,hızlı okuma, iletişim,bilgisayar, kaligrafik  yazı sitili,grafikerlik,dil bilgisi gibi meziyetleri kazanmasına yönelik eğitim faaliyeti,

(f) Yaşanan sentetik  çağın ortaya çıkardığı biyolojik, fizyolojik,psikolojik ve bakteriyel hastalıkların vahametine karşı korunma,Sağlıklı ve doğal  beslenme bilincini yaygınlaştırma ve örfi ve ahlaki kültürümüzün gereği olan israftan kaçınma adına toplumu aydınlatıcı çalışmalar yapmak dahil beşeri ilişkiler bağlamında hoşgörü ve empati kültürünü yaygınlaştırma,,aile içi adabı muaşeret esaslarını genç nesillere öğretme, evlilik çağına hazırlanış,evlilik sonrası mutlu aile tablosuna ışık tutma,huzursuz ortam veya çeşitli sebeplerle aile ve toplum hayatına uyum sağlamaktan uzak çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi için  bilimsel çalışmalar yapma  ve bu meyanda kamplar ve  sportif  etkinliklere ivme kazandırma faaliyeti,

(g) Kamil  ahlak   duygusu ile mücehhez bir nesil sorumluluğu ile  geleceğin medeni dünyasının  yeniden inşası adına sahasında uzman bilim kurumlarıyla üyesi olduğumuz 1,5 milyar nüfuslu İslam aleminde kimi yönü ile mezhep,meşrep,ırk ve aşiret taassubu,/1

kimi yönü  ile yoksulluk ve özgürlük problemleri   iç ve dış odaklı ihanet şebekelerince istismar konusu yapılarak  birbirine düşürülen mazlum İslam toplumları arasında  insan merkezli  ortak proje çalışmaları yapmak  ve bu çalışmaların olumlu sonuçlarının   toplum üzerinde etkinliği olan her seviyedeki  kanaat önderi ve meşru siyaset aktörleriyle birlikte  toplumsal düzeye  yaygınlaştırılmasına öncülük etme  ve  bu sayede mensubu olduğumuz   yüce dinimizin   esenlik  ve kardeşlik barışını dünya gündemine taşıma faaliyeti.

(h)Ticaret,sosyal hayat ve kültürel yaşam  sahnesinde  sözde sanat,kültürel faaliyet ve fikir özgürlüğü adına icra edilen    şiddet  ve gerginlik ortamı içerilikli  dizi ve yayın  tahribatına   karşı  bilim  ve sanatı toplum için yapan anlayışı toplumla buluşturma-yaygınlaştırma faaliyeti,

(i)Toplum arasında iyiliğin yayılması kötülüğün önlenmesi ve yoksulluğun kader olmaktan çıkması  gibi  kötülüğü teşvik eden her tür   fitne  girişimlerine karşı kanunların el verdiği ölçüye uygun  uyarıcı yayınlar hazırlar    ve bu alanda  yapılan hizmetlere katkı sağlama faaliyetine madden ve manen destek olur.

j)Matbaa, kütüphane, eğitim salonu ve siteleri açmak, mesleki ve teknik eğitim kursları tertip etmek.

k) İlmin her dalında nazari ve tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bu nevi çalışmaları teşvik etmek. Yapılanları desteklemek ve bu konuda müsabakalar tertip etmek.

l) Mecmua, kitap, broşür ve benzeri tarzda ilmi, edebi ve dini neşriyatta bulunmak.

m) Vakfın gayesine uygun çalışma yapan kişi ve kuruluşlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmak. Yurt içi ve dışında orta ve yüksek tahsil, lisans, lisansüstü, mastır, doktora ve buna benzer ihtisasa müteveccih çalışma yapanlara  maddi ve manevi destek sağlamak, karşılıksız burs vermek, yurtlar açmak ve ikamet yerleri temin etmek.

n) Kanunların aradığı şartlar dairesinde ilköğretim, lise ve üniversite seviyesinde okullar açmak, özel dershaneler açıp kurslar tertip etmek, çocuk bakım yuvaları ve anaokulları açarak bakıma muhtaç ve kimsesiz çocuklar için pansiyon ve imaret gibi hayır yuvaları açmak.

o) Vakfın gayesine uygun olarak yerli ve yabancı ilim adamları ve müesseseleriyle münasebetler kurmak. Konferans ve seminerler tertip etmek ve edilenlere katılmak. Katılmak isteyen ilim adamlarına her türlü yardımda bulunmak.

          VAKFIN   GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK  İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

          Madde: 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır-taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet/2 konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapar ve  Türk Medeni Kanununun ilgili maddesinde belirtilen faaliyetleri yapmaya mezundur

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde: 6– Vakfın kuruluştaki nakdi ve taşınmaz mülk olarak  mal varlığı Buna göre:

  1. 50.000 (elli bin lira) nakdi Türk lirasıdır.

2-Sinan Akdeniz,Arif Emre Deniz,Kenan Muyan adlı kurucular adına  tapunun Fatih ilçesi,kocadede mahallesi Silistre mevkii,ada,1378 parsel 18 pafta 351 de kayıtlı l78.00 m2.6 daireli kargir apartmandır.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip,malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN GELİRLERİ:

              Madde:7-vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a)Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b)Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c)İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d)Menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 VAKFIN ORGANLARI:

Madde 8- Vakfının organları:

a) Genel Kurul

                b-Yönetim Kurulu,

                d- Denetleme kurulu .

                e-Onur üyeliği

   GENEL KURUL:

Madde 9- Genel  Kurul vakfın en üst yetkili karar organıdır ve  (40) kırk  kişilik bir delegasyondan meydana gelir. Ayrıca Genel kurul tanımı  sonradan üyelik sıfatı kazanan üyeleri de içine alır .

             Genel Kurul  2 yılda bir Mart ayı içinde olağan olarak Vakıf Merkezinde  toplanır. Ayrıca:

               Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve  Genel Kurul  üye tam sayısının  ²/3’ünün yazılı talepleriyle gerek görülmesi halinde bu sürecin dışında da  toplanabilir.

                Olağan üstü toplantıya gidilmesi  için toplantıyı gerekli kılan sebeplerin ve gündeme koyulacak hususların talep yazısında belirtilmesi gereklidir.

 Bundan sonrada Yönetim Kurulu, usule uygun talepleri değerlendirmek ve  Genel kurulu  toplantıya çağırmak zorundadır.

Yönetim Kurulu, Olağan Genel  Kurul için hazırlayacağı çalışma raporu, yıllık bilanço ve bütçe tekliflerini, var ise senet ve yönetmelik değişiklikleri tekliflerini, Olağanüstü Genel  Kurul için toplantı gerekçesini, toplantıların gün, saat, yer ve gündemini toplantıdan en az (10) on gün önce kurul üyelerine yazılı olarak bildirir ve alındı kaydıyla ilgili üyesine faks yada e-posta  yoluyla gönderir./3

 Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için  üye tam sayısının  yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması gerekir.

Bu çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı en az bir hafta sonra  yönetim ve genel kurul üye tam sayısının 2/3  nispetinden  az olmamak üzere toplantıya katılan üyeler ile toplanır.

              Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde genel  kurul  başkanının oyunun bulunduğu taraf kararı kabul edilmiş olur.

Ancak; vakıf amacına uygun olmak üzere vakıf senedi tadili veya vakfın fesih ve tasfiyesi  Genel Kurul  toplantısına katılan üyelerin ¾ çoğunluğu ile kararlaştırılabilir.

Üyelerin 1 ( bir) oy hakları vardır ve oyları bizzat kendileri yada üyelerden toplantıya katılan bir kişiye verilen vekalet yolu ile  kullanabilirler.

                Genel Kurul da  ancak gündemdeki maddeler görüşülebilir. Toplantıda mevcut Kurul üyelerinin ¹/10 ‘unun teklif ettiği hususların gündeme ilavesi ve görüşülmesi  Genel Kurul  kararına bağlıdır.

Genel Kurula  katılacak üyeler, üye listesini imzalamak suretiyle toplantı salonuna alınırlar

 Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bu kurulun diğer bir üyesi tarafından, bu listelerdeki imza ve salonda hazır bulunanlarla aranan çoğunluğun temin olunması halinde toplantı açılır. Açılıştan sonra  Genel Kurul toplantıyı yönetmek için üyelerden bir başkan ve iki katip üyeyi divanı heyeti  olarak seçer

.Genel Kurulda seçimler hariç aksine karar verilmedikçe oylamalar açık olarak yapılır.

Toplantı tutanak ve kararları başkanlık divanınca imzalanarak Yeni Yönetim Kuruluna teslim edilir.

GENEL  KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 Madde 10-  Genel Kurulun  görev ve yetkileri şunlardır:

Yönetim asıl,yedek üyeleri ile birlikte  denetleme   Kurulu  üyelerini seçer

Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporu, bilanço, bütçe teklifi ile diğer teklifleri ve denetime  esas  raporları  inceler ve bütçe konusunda karar verir,

Yönetimin icraatını  ibra eder veya haklarında kanuni kovuşturma yapılmasına karar verir

Vakıf senedi veya yönetmelik değiştirilmesini kararlaştırır.

Vakfın işlevini yitirmesi halinde  fesih, tasfiyesi hakkında karar alır ve gereğini Genel Kurulun bilgisine arz eder.

Benzer amaçlı vakıflarla iş ve gönül birliği  veya benzeri ülke çapında kurulu  kuruluşlar nezdinde  hizmet üretme imkanına  iştirak kararı verir,

Kanuni sınırları aşmamak üzere, vakıf üyelerinin giriş ve aylık aidatlarının yıllık artışlarına karar verir,

Vakıf işletmeleri kurulmasına karar verir

Mevzuatın ve vakıf senedinin Kurucular Genel Kuruluna verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULU:

 Madde 11- Vakfın Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur. Vakfı bu kurul yürütür. Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için K Genel Kurulca 7 asıl ve 7 yedek olmak üzere gizli oyla genel  Kurul  üyeleri arasından seçilir. /4

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında gizli oyla bir genel başkan, bir genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer.               

Üst üste 3 veya 1 yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, bu suretle veya istifa yahut başka bir suretle boşalan asıl üyeliğe yedek üye listesinden sıra ile üye çağrılır.

Yedek üyelerin tümünün çağrılmasına rağmen:

Yönetim Kurulu üye sayısı 7 üyeden aşağı düştüğü takdirde Olağanüstü Genel Kurul  toplantısı yapılarak eski yönetim kurulunun kalan süresinin tamamlamak üzere yeni yönetim kurulu seçilir 

Başkanın bulunmadığı toplantılarda yönetim kuruluna genel başkan yardımcısı, onun da yokluğunda genel sekreter başkanlık eder

Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. Toplantı,yönetim kurulu başkan ve , üyelerin üçünün yazılı isteğiyle tespit edilmiş mutat toplantılar dışında da toplanabilir.

Toplantılar ve kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır, üyeler kararlarda çekimser kalamaz.

Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş olur.

  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 Madde 12- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Vakfın yıllık bütçe tasarısını, bilanço ve çalışma raporunu hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunar,.

b) Genel Kurulca onanmış bütçeyi ve kurulca verilmiş kararları uygular,

c) vakfın amacına uygun olarak ve yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere taşınmaz malları satın alır, satar kiraya verir, kiralar, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü teminat işlemlerini ve hukuki tasarrufları yapar,

d)Vakfın mevcuduna katılan pay senetleri, tahviller ve bunların kuponlarının ve her türlü mülkiyetten gayri – aynî hakları devir ve satın alır, başkalarına devretme veya  bunlar üzerinde her türlü teminat işlemlerini ve diğer hukuki tasarrufları yapar

e)Her türlü ortaklıklar kurar, işletir işlettirmek veya kurulmuş ortaklıklara katılır veya ortaklıklardan ayrılma kararı alır  ve bu ortaklıklar nezdinde vakıf temsilcileri seçer.

f)Vakfın ve vakfa bağlı işletme ve kurumların yıllık çalışma raporlarını hazırlar ve  Genel Kurula sunar.

g)Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli gördüğü tüm tedbirleri alır  ve gerekirse bu amaçla çalışma komisyonları kurar.

h)Vakıf senedi hükümlerinin uygulama şekli ve esaslarının detaylarını gösterecek Yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun  onayına sunar.

i)Vakıfta çalışan personelden, imza yetkisi tanınacak olanlara verilecek yetki sınırlarını tespit eder.

J)Vakıfta çalışacak personeli tayin eder, bunların ücretlerini belirler ve gerektiğinde  görevlerine son verir.  

 k)Vakıf senedi değişiklik taslağını hazırlar ve genel  kurulun  onayına sunar,

L)Vakfa üye alınmasına, üyelikten çıkarmaya karar verir. Denetleme Kuruluna üyelikten çıkarma teklifinde bulunur.

m)Bütçedeki tahsisatlar arasında aktarma yapar,vakıf gelirlerinin sarfına ilişkin kararlar alır, kurulacak fonlara vakıf gelirlerinden ayrılacak payları belirlemek,.

DENETLEME  KURULU:                                                                                                         /5

Madde 13- Vakfın denetimi 3 kişilik bir Denetleme Kurulunca yerine getirilir.Denetleme  Kurulu, 2 yıl için  Genel Kurulca  3 asıl, 3 yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilir. Üst üste iki denetime katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer ve sıradan yedek üye çağrılır.

DENETLEME  KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 14-  Bir başkan ve iki üyeden oluşan Denetleme Kurulu, vakıf bünyesinde yapılacak harcamaların vakıf tüzüğü ve mali yasaların ön gördüğü kurallara göre olup olmadığını denetler ve  6 ayda bir  Yönetim Kuruluna denetim raporunu verir. Rapor sonucuna göre vakfın gelir ve gider konularına dair görüşlerini bildirir. .

Ayrıca  faaliyet dönemi içinde yaptığı raporların sonucunu Genel Kurula  tevdi edilmek üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce Yönetim Kuruluna sunar.

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulunun iki yıllık görev süresi içerisinde yeniden seçime gidilmesi halinde hem yönetim kurulu hem Denetleme Kurulunun görevi sona erer.

Yapılacak secim sonrasında Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu yeniden oluşur. 

ONUR ÜYELİĞİ:

Madde 15- Onur Üyeliği vakıf insanlar içinden veya yüksek düzeyli istişaresinden  maddi ve manevi yarar ve hizmet beklenen   bireylerden oluşur ve hizmetleri fahridir.

Bu üyeler Yönetim kurulunca onur üyesi yada yüksek istişare komisyonu üyesi şeklinde kayıt ve karar altına alınır.  Oy hakları ve toplantılara katılmak gibi bir mükellefiyetleri yoktur. Bu bağlamda ilçe müftüsü vakfın onur üyesi ve onursal başkanıdır.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 16- VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ:

İdare ve muhafaza masrafları, idare ücretleri ve benzeri  masraflar  çıktıktan sonra gelirin %80’ni eğitim ve ilmi araştırmaların tahakkukuna sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 17- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun oy birliği ile alacağı karar sonrası genel kurul toplantısına katılan üyelerin ¾  çoğunluğu ile yapılır.
VAKFIN  KURUCULARI :

Madde 18- Vakfın kurucuları: Sinan Akdeniz, Arif Emre Deniz,Kenan Muyan ve Hüseyin Kayadır.

VAKIF ÜYELİĞİ:

 Madde 19-Vakfa üye olabilmek için;

a)TC.vatandaşı olmak,

b)Medeni hakları kullanmakta kısıtlı olmamak,

c)18 yaşını bitirmiş olmak,

d)Vakıf ruhuna uygun vakıf insan olmaya namzet insan olmak,

e)Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek değerden az olmamak şartıyla vakıf amacına uygun hizmetler için bağışta bulunmak,

UYELERİN HAK VE VECİBELERİ:

Madde 20-Vakfa üye olmak isteyenler Yönetim kuruluna  yazılı başvuruda bulunurlar ve vakıf ruhunun gerektirdiği bağıştan  sonra vakıf üyesi olurlar.

Her üyenin Oy ve seçilme  hakları vardır. Her üye genel kurulda vekalet veren üyenin yazılı talebi doğrultusunda  ancak bir üyeyi temsil edebilir.  Üyelik talebi baştan  ret/6 edilenler,ret tarihi itibariyle genel  kurula  itiraz hakkına haizdir. Bu kural Vakıf ruhuna aykırı hareket edenlere yönelik uygulamalar içinde geçerlidir. Genel kurul kararı kesindir.

VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ:

 Madde 21- Vakıf  Genel Kurulu yapılacak incelemeler sonunda vakfın amacına ulaşamayacağı ve yapılan çalışmalardan yarar sağlanamayacağı anlaşılır ise vakfın feshine karar verilebilir.

Tasfiye kararı verilmesi halinde Genel Kurulca 5 kişilik tasfiye kurulu seçilir.

Bu kurul tasfiye sonucunu bir raporla belirterek  genel kurulun  tasfiye hesaplarını onaylamasından sonra vakfın mal varlığını “Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında İlgili Tüzüğün 33. Maddesine göre amaca en yakın başka bir vakfa devrine karar verir.

 Fesih ve tasfiye kararları vakıf üyelerinin ²/3’ünün olumlu oyu ile verilebilir.

YÖNETMELİK:

 Madde 22- Vakfın yönetimi vakıf senedi hükümlerinin uygulama şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanıp,  Genel Kurulca onaylanacak yönetmeliklerde gösterilir. 

YÜRÜRLÜK :

Madde 23- İş bu vakıf 23 maddeden ibaret olup, vakıf senedinde yazılı hükümler tasdik ve tescil işleminin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girer. Tescil ve ek beyan değişiklikleri için Selim Meydancı ile  İsmail Hasbal münferiden yetkilendirilmiştir.

Faaliyetlerimiz

50 ülkede 49,000 kişiye ulaştık

Umut var mı? Dua varsa umut var. Zira Allah varsa her şey var…

Yaşlımız – Gencimiz, Çalışanımız – Çalışmayanımız, Kadınımız Ve Erkeğimizin İslam’ın Diriltici Nefesiyle Soluklanmasını Istiyoruz.

Background
Angola
Luanda
Zambia
Malawi
Namibia
Botswana
Tanzania

Hz.Peygamber, "Hangi sadaka en faziletlidir?" diye sorulunca şöyle demiştir : "Malı az olanın gücüne göre verdiği (sadaka!)

Kur'an-ı Kerim

(Dârimî,Salât,135)